Wim Meijer
Príomhthaighdeoir
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Is Ollamh le Micribhitheolaíocht é Wim Meijer agus ina Cheann Roinn an Taighde Bhithmhóilínigh agus Bithleighis ag Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath leis. Díríonn a chuid taighde ar dhá réimse téamacha taighde: caighdeán an uisce agus sláinte an duine/ainmhithe. Sa chomhthéacs seo stiúir sé tionscadail taighde arna maoiniú ag gníomhaireachtaí maoinithe náisiúnta agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear Fondúireacht Eolaíochta Éireann, an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, an tAontas Eorpach, an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Díríonn a thaighde téamach ar chaighdeán an uisce in uiscí snámha, in aibhneacha agus i srutháin i dtaca le truailliú faecach, pataiginí agus frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach agus é ag obair i ndlúthchomhar le comhghleacaithe i ndisciplíní eile agus le húdaráis áitiúla agus le comhlachtaí rialála náisiúnta. Tá foireann taighde de chuid an Ollaimh Meijer i gceannas ar anailís saotharlainne a dhéanamh don Chlár Náisiúnta um Faireachas Fuíolluisce i gcomhar le comhghleacaithe ón Lárionad Faire um Chosaint Sláinte, ón tSeirbhís Tagartha Náisiúnta maidir le Víris, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Uisce Éireann. Tá sé mar aidhm ag an gclár seo fáil amach cé chomh leitheadúil is atá SARS-COV-2 agus pataiginí víreasacha daonna eile, géinte frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach, chomh maith le léargas a fháil ar úsáid drugaí aindleathacha i measc mhuintir na hÉireann trí eipidéimeolaíocht bunaithe ar fhuíolluisce.


John O’Sullivan
PRÍOMHIMSCRÚDAITHEOIR
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Tá an tOllamh Comhlach John O’Sullivan ina Stiúrthóir ar an Ionad Taighde Dooge um Acmhainní Uisce de chuid COBÁC i Scoil na hInnealtóireachta Sibhialta agus is Comhalta é d’Institiúid Domhaneolaíochta COBÁC. I measc na nithe a bhfuil spéis aige iontu ó thaobh taighde de tá hidreolaíocht, hiodrálaic, hidrinimiciúil agus samhail ar chaighdeán an uisce. Ina theannta sin, bhí sé ina Phríomhthaighdeoir ar thionscadail náisiúnta agus Eorpacha sna réimsí seo. Tá breis agus 60 páipéar piarmheasúnaithe foilsithe in irisleabhair ag an Ollamh Comhlach John O’Sullivan mar aon le breis agus 70 páipéar comhdhála. Tá sé ina eagarthóir freisin ar an Irisleabhar International Water Association (IWA) de chuid Uisce Supply and Technology agus is minic a dhéanann sé léirmheastóireacht ar ailt in irisí idirnáisiúnta mór le rá.


An tOllamh Gregory O’Hare
PRÍOMHIMSCRÚDAITHEOIR
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Ba é an tOllamh Gregory O’Hare Ceann na Roinne Ríomheolaíochta sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (COBÁC) sa tréimhse 2001-2004 agus tá sé ar dhuine de Phríomhimscrúdaitheoirí agus de bhunaitheoirí an Lárionaid Eolaíochta agus Teicneolaíochtaí Innealtóireachta (CSET), ar a dtugtar CLARITY: Ionad na dTeicneolaíochtaí Gréasán Braiteoirí, agus a fhaigheann maoiniúchán (€16.4M) ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann. Tá os cionn 330 foilseachán mheasúnaithe foilsithe aige le haghaidh Irisí agus Comhdhálacha Idirnáisiúnta, mar aon le 6 leabhar, agus tá ioncam suntasach deontais faighte aige (ca €28.00M).


An Dr Bat Masterson
PRÍOMHIMSCRÚDAITHEOIR
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Tá an Dr Bartholomew Masterson  ina Ollamh Taca de chuid Scoil na hEolaíochta Bithmhóilíní agus Bithleighis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.  Roimhe seo, bhí sé ina Léachtóir Sinsearach le Bithcheimic in COBÁC.  Is Ball den Chumann Idirnáisiúnta Uisce é.

Tá baint aige le fada an lá le taighde ar thruailliú miocróbach uiscí áineasa.  Bhunaigh sé grúpa taighde idirdhisciplíneach sa bhliain 1998 chun dul i mbun staidéir ar thruailliú miocróbach na n-uiscí snámha i mBré, Co. Chill Mhantáin, i gcomhar le comhpháirtithe in Ollscoil na Breataine Bige, ar staidéar é a fuair maoiniúchán ó INTERREG-II.  Leathnaigh an chomhpháirtíocht sin an taighde chuig tionscadal SMART a fuair maoiniúchán ó chlár INTERREG-IIIa agus a bhain le cáilíocht uisce áineasa  Bhaile Átha Cliath agus le cáilíocht uiscí sliogéisc i gCuan Bhanú, Co. Loch Garman.   Ba é a ghníomhaigh mar cheannaire tionscadail na hÉireann i leith thionscadal iCREW INTERREG-IIIb agus bhí sé ina bhall den Bhord Bainistíochta Idirnáisiúnta i leith an tionscadail sin in éineacht le comhpháirtithe as an bhFrainc, as an bPortaingéil, as an Spáinn agus as an Ríocht Aontaithe.  Bhain an obair i leith iCrew le forbairt teicníochtaí rianaithe foinsí móilíneacha bitheolaíochta i leith miocrorgánaigh tháscacha féinitíopa sa timpeallacht uisceach.  Le gairid, chuir comhpháirtíocht na hÉireann-na Breataine Bige tionscadal INTERREG-IVA dar teideal “Cóstaí Cliste=Pobail Inbhuanaithe” i gcrích, ar tionscadail é a bhí dírithe ar fhorbairt múnlaí réamh-mheastacha i leith truailliú miocróbach agus ar chur i bhfeidhm teicníochtaí rianaithe foinsí.

Faoi láthair, tá an Dr Masterson gníomhach i ndáil le dhá thionscadal eile.  Trí Acclimatize, atá á mhaoiniú ag Clár Comhair na hÉireann-na Breataine Bige, táthar ag féachaint le bearta a bhfuil gá leo chun déileáil le héifeachtaí an athraithe aeráide ar thruailliú uisce snámha a cheapadh agus trí SWIM, atá á mhaoiniú ag INTERREG-VA, táthar ag féachaint leis na múnlaí réamh-mheastacha is fearr a aimsiú i leith truailliú miocróbach i gcás uiscí snámha áirithe de chuid réigiún trasteorann na hÉireann agus le comharthaíocht chomhairleach phoiblí a fhorbairt.


Joanne Chadwick
Bainisteoir Tionscadail
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
  • Bainisteoir Tionscadail, Joanne Chadwick

Is Bainisteoir Tionscadail í Joanne Chadwick i Scoil na hEolaíochta Bithmhóilínigh agus an Bithleighis de chuid COBÁC. Tá Joanne ag gabháil do mhórthionscadail taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhainistiú le 15 bliana anuas, lena n-áirítear roinnt tionscadal AE a dhírigh ar shláinte an duine agus na timpeallachta (One Health). Tá Joanne freagrach as an tionscadal Acclimatize agus Clár Náisiúnta um Faireachas Fuíolluisce de chuid COBÁC a bhainistiú ó lá go lá.


An Dr Liam Reynolds
TAIGHDEOIR IARDHOCHTÚIREACHTA
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Tá an Dr Liam Reynolds ina Thaighdeoir Iardhochtúireachta i Scoil na hEolaíochta Bithmhóilíní agus Bithleighis, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus, ina theannta sin, tá sé ina bhall den Chumann Micribhitheolaíochta Ginearálta (SGM) agus den Chumann Micribhitheolaíochta Feidhmí (SfAM).

Chríochnaigh an Dr Reynolds a PhD ar fhionnachtain frithsheasmhachta géinte in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha in Institiúid Déidliachta Eastman sa Choláiste Ollscoile, Londain. Fuair sé páirtmhaoiniú ón nGníomhaireacht um Ainmhithe agus Plandaí  i leith a PhD a bhí dírithe ar ghéinte nuálacha frithsheasmhachta in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha ó bhaictéir neamh-insaothraithe seile daoine agus faecas laonna a shainaithint trí úsáid a bhaint as cur chuige feidhmiúil meitighéanómaíoch. Ina theannta sin, bhí sé páirteach i roinnt tionscadal deonach cianrochtana  nuair a bhí a PhD á dhéanamh aige agus ba chomhbhunaitheoir é de chuid thionscadal Swab and Send a raibh sé mar aidhm aige eolas a chur ar fáil don phobal faoi fhrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach.

Bhí an Dr Reynolds páirteach, mar mhac léinn samhraidh, i dtionscadal INTERREG-IVA dar teideal ‘Cóstaí Cliste = Pobail Inbhuanaithe’ agus is taighdeoir iardhochtúireachta anois é ar thionscadal Acclimatize agus, sa cháil sin, beidh foinse éillithe fhaecaigh i mbá Bhaile Átha Cliath á cainníochtú agus á cinneadh aige trí mheasúnacht a dhéanamh ar bhaictéir tháscacha faecais.


An Dr Laura Sala-Comorera
TAIGHDEOIR IARDHOCHTÚIREACHTA
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Tá an Dr Laura Sala-Comorera ina Taighdeoir Iardhochtúireachta ar Thionscadal Acclimatize.  Tá MA san Eolaíocht Chomhshaoil aici, mar aon le PhD sa Mhicribhitheolaíocht agus sa Bhiteicneolaíocht Chomhshaoil. ó Ollscoil Barcelona. Bhí a taighde PhD dírithe ar staidéar agus ar thréithriú pobal heitreafóbach in uisce mianraí nádúrtha agus i ngléasraí cóireála uisce óil agus, chomh maith leis sin, ar mheasúnú a dhéanamh ar mhodhanna éagsúla, éifeachtúla, daingne, tapa atá le húsáid mar ghnáthmhodhanna anailísithe.

Tá taithí 6 bliana ag an Dr Sala-Comorera ar obair i saotharlanna micribhitheolaíochta i ngrúpa taighde MARS (Micribhitheolaíocht Uisce i dtaca le Cúrsaí Sláinte) agus tá páirt glactha aici i roinnt tionscadal a bhaineann le micribhitheolaíocht chomhshaoil. Tá sí ina ball de Líonra Tagartha Biteicneolaíochta na Catalóine, de Chumann Micribhitheolaíochta na Spáinne agus de Chónaidhm Eorpach na gCumann Micribhitheolaíochta. Roimhe seo, bhí sí ina ball de choiste eolaíochta Chomhdháil Bhliantúil na dTaighdeoirí Óga san Institiúid Taighde Uisce in Ollscoil Barcelona. Tá freastal déanta ag an Dr Sala-Comerera ar roinnt comhdhálacha a bhaineann lena réimse saineolais agus tá ailt foilsithe aici in irisí innéacsaithe.


Niamh Ní Mháirtín
CÚNTÓIR TAIGHDE
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Is cúntóir taighde í Niamh Ní Mháirtín i Scoil na hEolaíochta Bithmhóilínigh agus an Bithleighis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Bhain Niamh céim Baitsiléir Ealaíon sa Zó-eolaíocht (Mod) amach ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Sular bhain sí Máistreacht san Eolaíocht amach i “gCaomhnú agus Bainistiú Fiadhúlra” ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath i 2014. Bhí a cuid taighde dírithe ar an idirghníomhaíocht idir bithéagsúlacht agus galair zónóiseacha agus an tionchar atá acu ar shláinte an duine. Ina dhiaidh sin, d’oibrigh sí mar thaighdeoir allamuigh i ndeisceart na Fraince. Anseo, rinne sí maoirseacht ar thionscadail éagsúla maidir le caomhnú agus measúnacht ghnáthóga fhéileacáin agus éanlaith uisce. Tá suim ag Niamh staidéar a dhéanamh ar an idirghníomhaíocht idir bithéagsúlacht éanúil agus cáilíocht uisce snámha, go háirithe le dúshláin an athrú aeráide.


Jacob Kennedy
RESEARCH ASSISTANT
University College Dublin

Jacob Kennedy is a Research Assistant in the School of Biomolecular and Biomedical Science in University College Dublin.

Jacob graduated from Trinity College Dublin with a B.A. (Mod) in Genetics in 2022, where he completed his final project on a novel murine model of Age Related Macular Degeneration. Jacob joined the Acclimatize team two weeks following his final year exams and has since undertaken a range of responsibilities including coordination of undergraduate fieldwork teams and associated laboratory work, MST analyses by qPCR and Bioinformatics.

His role on the Acclimatize project is personal to Jacob having grown up in a boating environment, spending much of his childhood on and in the water in Ringsend Marina, Athlone and other canal systems.


Megan Whitty
CÚNTÓIR TAIGHDE
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Is cúntóir taighde í Megan Whitty i Scoil na hEolaíochta Bithmhóilínigh agus an Bithleighis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Bhain Megan Baitsiléir Eolaíochta i mBitheolaíocht Chomhshaoil amach ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath i 2019, agus lean sí ar aghaidh chun Máistreacht san Eolaíocht i “dTeicneolaíocht an Chomhshaoil” a bhaint amach ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath i 2020.

Tá obair déanta ag Megan ar réimse topaicí taighde ar fhíoruisce agus ar uisce sáile. Dá tráchtas fochéime, d’fhiosraigh sí an tionchar a bheadh nó nach mbeadh ag cuibhriú abhann ar phróifíl ocsaigine agus teochta taobh istigh de chórais abhann. Ina dhiaidh sin, dá tráchtas máistreachta rinne sí measúnú ar an acmhainneacht do théarnamh a bheadh ag plaistigh mhuirí dhíghrádaithe bunaithe ar a gcomhshuíomh fisiceach agus ceimiceach.
Sular tháinig sí go Acclimatize, d’oibrigh Megan ar Thionscadal Snámha an AE. Bhailigh sí samplaí ó uisce snámha agus rinne sí anailís orthu mar chuid d’fhorbairt ar chóras beomhonatóireachta ar uisce snámha.


Jayne Stephens
MAC LÉINN PHD
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Tá Jayne Stephens ina mac léinn PhD i Scoil na hEolaíochta Bithmhóilíní agus Bithleighis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Bhronn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, céim BSc sna hEolaíochtaí Comhshaoil uirthi sa bhliain 2014 agus bhí éiceolaíocht mhamach mar phríomhábhar aici. Tar éis a céim a chríochnú, ba í Jayne an t-iarratasóir Éireannach a glacadh isteach sa Chumann Bitheolaíochta Trópaicí in Cambridge chun cúrsa allamuigh a dhéanamh agus a chur i gcrích maidir le bithéagsúlacht thrópaiceach agus caomhnú trópaiceach sa Tansáin, agus mar chuid den obair sin bhí tionscadal taighde ann maidir le héagsúlacht pailnithe ag airdí éagsúla. Ina theannta sin, d’oibrigh Jayne san EPA ar thuarascálacha ó chomhairlí contae a chomhtháthú isteach sa bhunachar sonraí náisiúnta maidir le bainistiú dramhaíola.

Tar éis di roinnt blianta a chaitheamh ag obair ar thionscadail chaomhantais agus sa réimse spórt allamuigh in Éirinn agus sa Nua-Shéalainn, agus cuid den am sin a chaitheamh mar oibrí deonach, thosaigh Jayne ag cur spéis ar leith i dtruailliú uisce agus i gcáilíocht uisce. Tá páirt glactha aici i nglanadh tránna agus i ndíothú truailleán infheicthe ach, faoi láthair, tá sí ag díriú ar an ngné eolaíochta den éilliú ar leibhéal micreascópach.

D’oibrigh Jayne mar chúntóir taighde ar feadh ceithre mhí sular tháinig sí chun bheith ina mac léinn PhD leis an Ollamh Wim Meijer ar thionscadal Acclimatize agus aird á tabhairt aici ar thaighde micribhitheolaíochta ar thruailleáin in uiscí snámha na hÉireann.


Tristan Nolan
MAC LÉINN PHD
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Is mac léinn PhD é Tristan Nolan i Scoil na hEolaíochta Bithmhóilínigh agus an Bithleighis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

I 2018, bhain Tristan Baitsiléir Eolaíochta sa Ghéineolaíocht amach ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Claith, chomh maith le modúl struchtúrtha roghnach i staitisticí agus anailísíocht sonraí. Is i saotharlann an Ollaimh Wim Meijer a thug Tristan faoina thionscadal fochéime don cheathrú bliain. Rinne sé staidéar ar thruailliú sna haibhneacha i mBaile Átha Cliath, le béim ar rianú fhoinsí miocróbacha.

Is as An Rinn é Tristan, sráidbhaile beag atá lonnaithe i ndeisceart Bhaile Átha Cliath in aice leis an Life. Tá stair shaibhir ag an Rinn ó thaobh na rámhaíochta de, stair a théann níos faide siar ná 80 bliain. Bhí baint ag a mhuintir leis an rámhaíocht thar na glúnta, agus tá sé féin ag rámhaíocht ó bhí sé 8 mbliana d’aois, a chiallaíonn go bhfuil a chuid taighde an-phearsanta.


Dr Guanghai Gao
EOLAÍ TAIGHDE
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Chríochnaigh Dr Guanghai Gao an PhD i Samhaltú Hidritimpeallachta ó Ollscoil Cardiff. I dtionscadal PhD Guanghai, rinneadh samhail hidritimpeallachta a fhorbairt agus a úsáid chun iompar dríodair hidridinimiciúil agus próisis bhaictéaracha a thuar in uiscí abhann, in uiscí cósta agus in uiscí inbhir.

D’oibrigh sé ansin mar Chomhpháirtí Taighde ar dhá thionscadal éagsúla in Ollscoil Cardiff. I gceann de na tionscadail, Taighde Ildisciplíneach ar Fhuinneamh Srutha Taoide, rinneadh samhlacha hidritimpeallachta a fhorbairt chun iniúchadh a dhéanamh ar thionchair na dtionscadal srutha taoide ar an gcomhshaol in Inbhear Severn sa Ríocht Aontaithe. Sa tionscadal eile, C2C SCAMALL GO CÓSTA: Measúnú comhtháite maidir le horgánaigh fhaecacha in uiscí cósta – an méid a théann i dteagmháil leis an gcomhshaol, na tionchair sláinte agus na rioscaí a bhaineann leo – rinneadh samhail hidritimpeallachta a fhorbairt chun cinniúint agus iompar Bhaictéir Tháscaire Faecach a spreagadh in Inbhear Ribble sa Ríocht Aontaithe. Sular thosaigh sé ag obair ar an Tionscadal Acclimatize mar Eolaí Taighde, bhí Guanghai ina léachtóir i roinn na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta Comhshaoil in Ollscoil Nankai sa tSín.


Dr Aisling Corkery
TAIGHDEOIR IARDHOCHTÚIREACHTA
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Is Comhalta Taighde Iardhochtúireachta í Dr Aisling Corkery leis an Tionscadal Acclimatize san Ionad Dooge do Thaighde ar Acmhainní Uisce i Scoil na hInnealtóireachta Sibhialta. Tá spéis taighde aici in hidridinimic chóstacheantar agus iompar truailleáin. Chríochnaigh Dr Corkery a PhD mar chuid den thionscadal INTERREG-IVA ‘Cóstaí Cliste = Pobail inbhuanaithe’ inar díríodh ar chóras samhail fíor-ama do chóstacheantar a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun caighdeán uisce snámha a thuar.

Tá Máistreacht Eolaíochta i mBainistiú Acmhainní Uisce (Gradam) ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, Baitsiléir Innealtóireachta (Onóracha) san Innealtóireacht Struchtúr ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath aici chomh maith le Baitsiléir Eolaíochta sa Zó-eolaíocht ón gColáiste Ollscoile Baile Átha Cliath. Chomh maith leis sin, tá níos mó ná 6 bliana taithí aici i sainchomhairleoireacht innealtóireachta agus is ball í d’Innealtóirí na hÉireann.


Dr Conor Muldoon
EOLAÍ TAIGHDE
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Is eolaí taighde é Dr. Conor Muldoon ar an tionscadal Acclimatize i Scoil na Ríomheolaíochta UCD agus tá spéis taighde aige i Líonraí Braiteoirí, i gCórais Ilghníomhairí, in Intleacht Shaorga Dháilte agus in Idirlíon na Rudaí Nithiúla. Sular oibrigh sé ar an tionscadal Acclimatize, d’oibrigh sé ar COBWEB (Citizen OBservatory Web), tionscadal FP7 ildisciplíneach dírithe ar Shluafhoinsiú, Líonraí Braiteoirí agus Eolaíocht Saoránach. Agus é mar thaighdeoir Iardhochtúireachta, bhí dhá chomhaltacht mór le rá aige ó Chomhairle Taighde na hÉireann um Eolaíocht, Innealtóireacht agus Theicneolaíocht (IRCSET), is iad sin an Chomhaltacht Soghluaisteachta Idirnáisiúnta Marie Curie INSPIRE agus an Chomhaltacht Embark. Le linn na comhaltachta soghluaisteachta, bhí sé mar aoi i Roinn na Ríomheolaíochta in Ollscoil Oxford ar feadh dhá bhliain don chéim amach agus bhí sé i Scoil na Ríomheolaíochta UCD ar feadh bliana don chéim ar ais. Tá PhD sa Ríomheolaíocht aige agus Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) san Innealtóireacht Ríomhaireachta agus Bogearraí.

 


An tOllamh David Kay
PRÍOMHIMSCRÚDAITHEOIR
Ollscoil Aberyswyth

Is é David Kay an tOllamh le Comhshaol agus Sláinte in Ollscoil Aberystwyth. Tá obair déanta aige mar shainchomhairleoir agus/nó mar chomhairleoir do WHO, AE, USEPA, NERC, EPSRC, DEFRA, DWI, HPa, Rialtas na hAlban, An Ghníomhaireacht Chomhshaoil, SEPA agus WRc maidir le nithe a bhaineann le huisce áineasa agus snámha. Rinne sé stiúradh ar thrí thionscadal taighde agus forbartha teicneolaíochta (RTD) de chuid an Aontais Eorpaigh a bhí ceaptha chun an bonn eolaíochta le haghaidh Threoir 2006 maidir le hUisce Snámha (EPIBATHE, VIROBATHE agus VIROCLIME) a neartú. Le déanaí, d’oibrigh David Kay sna róil seo a leanas:

  • comhairleoir speisialtóireachta don fhiosrúchán a rinne Roghchoiste Theach na dTiarnaí um na Comhphobail Eorpacha ar athbhreithniú Threoir AE maidir le hUisce Snámha;
  • sainchomhairleoir do EU-DGXI maidir le caighdeáin athbhreithnithe le haghaidh uiscí snámha ar fud an chomhphobail;
  • ball de Choiste Comhairleach Eolaíochta NERC ar an Tionscnamh maidir leis an gComhshaol agus le Sláinte an Duine;
  • ball de ghrúpa stiúrtha WHO ar thruailliú idirleata ó dhramhaíl bheostoic agus na héifeachtaí ar shláinte an duine;
  • comhairleoir do WHO maidir le ceapadh Treoirlínte faoi uisce áineasa agus maidir le measúnacht riosca a bhaineann le cúrsaí uisce;
  • sainchomhairleoir do WHO agus do UNEP maidir le forbairt a dhéanamh ar mheasúnacht ualaigh galair dhomhanda i réimse an uisce agus na sláintíochta agus ar na sonraí uisce agus sláintíochta a úsáidtear chun Spriocanna Forbartha inbhuanaithe a cheapadh;
  • comhairleoir do USEPA maidir le hathbhreithniú Threoirlínte Stáit Aontaithe Mheiriceá i ndáil le cáilíocht uisce; agus
  • sainchomhairleoir do WHO agus do AE maidir le hathbhreithniú na Treorach maidir le hUisce Snámha (2006).

An Dr Mark Wyer
TAIGHDEOIR IARDHOCHTÚIREACHTA
Ollscoil Aberyswyth

Rinne an Dr Mark Wyer staidéar ar dhinimic cothaitheach i ndobharcheantair agus, i leith an staidéir sin, fuair sé MSc i gCeanada agus fuair sé PhD sa Bhreatain Bheag. Mar eolaí iardhochtúireachta, tá obair cheannródaíochta déanta aige i leith imscrúduithe na Ríochta Aontaithe ar dhinimic mhiocróbach dobharcheantar agus ar na bealaí ina dtéann orgánaigh tháscacha faecais agus pataiginí isteach in uiscí cósta gar don chladach. Tá os cionn 100 saothar, idir pháipéir agus thuarascálacha, foilsithe aige maidir leis an réimse seo agus tá obair ghaolmhar déanta aige maidir leis na héifeachtaí sláinte a bhaineann le gníomhaíochtaí áineasa muirí agus uisce úir.

Bhí sé i gceannas ar an obair a bhain le múnlú fíorama cháilíocht an uisce snámha, ar obair í a rinneadh mar chuid de thionscadal Cóstaí Cliste le maoiniúchán ó AE agus ar dá bharr a athraíodh láithreán staidéir Bhá Swansea ó uisce snámha ‘i mbaol’ go haicmiú ‘Maith’ go comhsheasmhach.  Tá meithleacha oibre allamuigh na Breataine Bige á mbainistiú ag Mark le haghaidh thionscadal Acclimatize agus beidh sé i gceannas ar bhailiú, ar thiomsú, ar ghlanadh, ar anailísiú agus ar thuairisciú sonraí. Le linn a chuid ama shaoir is maith leis cnocadóireacht a dhéanamh agus ceol acústaice a sheinm.


Dr Arwyn Edwards
PRÍOMHIMSCRÚDAITHEOIR
Ollscoil Aberyswyth

Arwyn Edwards is Reader in Biosciences in the Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences and Director of the Aberystwyth University interdisciplinary Centre for Environmental Microbiology. His research interests focus on the interactions between microbes in the environment and global challenges, and he has applied novel methods for genomics-based analyses of microbial communities across the world. He is currently an advisor to the Welsh Government on environmental science aspects of COVID-19. He has published over 60 papers since his 2009 PhD and currently leads two UKRI funded projects. Arwyn is leading the microbial source tracking component of ACCLIMATIZE.


Paula Hopkins
RIARTHÓIR TIONSCADAIL
Ollscoil Aberyswyth

Tá Paula Hopkins ina Riarthóir Sinsearach do Ionad Taighde Comhshaoil agus Sláinte (CREH) ó bhí an bhliain 1990 ann.  Tá freagracht ar Paula i ndáil le gnéithe cléireachais agus iniúchta airgeadais de thionscadail a chuireann CREH i gcrích le maoiniúchán ó chistí struchtúracha AE. I measc na dtionscadal eile a raibh sí páirteach iontu roimhe seo áirítear Pobail Inbhuanaithe na gCóstaí Cliste (i gcomhar le COBÁC in Éirinn freisin).  I measc freagrachtaí eile a bhí uirthi áirítear idirchaidreamh poiblí, earcú meithleacha oibre allamuigh agus earraí agus seirbhísí a fháil le haghaidh tionscadail a raibh maoiniúchán ina leith á fháil ó Rialtas na Breataine Bige agus ó AE.


An Dr Carl Stapleton
TAIGHDEOIR IARDHOCHTÚIREACHTA
Ollscoil Aberyswyth

Tá os cionn cúig bliana is fiche de thaithí ag Carl Stapleton ar thaighde agus ar shainchomhairleoireacht i réimsí na cáilíochta uisce, na bpróiseas abhann, inbhir agus cósta, agus na geomoirfeolaíochta.  San Institiúid Taighde Comhshaoil agus Sláinte, bhí baint ag Carl le raon ilchineálach tionscadal cáilíochta uisce inar imscrúdaíodh cáilíocht uisce óil, cáilíocht uisce snámha, múnlú buiséid miocrób agus cothaitheach, rianairí miocrób, rianú foinsí miocrób agus scrúdú ar an bhféidearthacht go dtarlóidh eotrófú in uiscí cósta.

Ina theannta sin, tá tuairisciú déanta ag Carl i ndáil le heipidéimeolaíocht uisce snámha, leis an tionchar a imríonn cóireáil fheabhsaithe dramhuisce ar ualaí galair, agus le héifeachtacht próiseas cóireála, agus tá taighde nuálach déanta aige ar an tionchar a imríonn próisis díghalraithe UV ar eisilteach séarachais stoirme gan chóireáil. Tá taithí fhorleathan ag Carl ar cheapadh agus ar bhainistiú tionscadail taighde a raibh meithleacha móra allamuigh páirteach iontu, agus ar ina leith a bhí gá go minic le comhordú a dhéanamh ar mheithleacha suirbhéireachta ar an tír mór agus amach ón gcósta (i.e. ar bháid).


X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu

This site is registered on wpml.org as a development site.