Y Athro Wim Meijer
PRIF YMCHWILYDD
Coleg Prifysgol Dulyn

Yr Athro Wim Meijer yw Athro Microbioleg a Phennaeth yr Ysgol Gwyddor Fiofoleciwlaidd a Biofeddygol yng Ngholeg y Brifysgol Dulyn. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar ddau faes thematig: ansawdd dŵr ac iechyd dynol/anifeiliaid. O fewn y cyd-destun hwn mae wedi cyfarwyddo prosiectau ymchwil a gyllidwyd gan asiantaethau cyllido cenedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys Science Foundation Ireland, yr Adran Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd, yr Undeb Ewropeaidd, yr Asiantaeth Diogelu Amgylcheddol ac Awdurdod Gweithredol y Gwasanaeth Iechyd. Mae ei ymchwil ar thema dŵr yn canolbwyntio ar ansawdd dŵr mewn dyfroedd ymdrochi, afonydd a nentydd, mewn perthynas â halogi carthol, pathogenau ac ymwrthedd gwrthficrobaidd, gan weithio’n agos gyda chydweithwyr mewn disgyblaethau eraill, gydag awdurdodau lleol a chyrff rheoleiddio cenedlaethol. Mae tîm yr Athro Meijer yn arwain dadansoddiadau labordy ar gyfer y Rhaglen Gwyliadwriaeth Dŵr Gwastraff Genedlaethol, gyda chydweithwyr o’r Ganolfan Gwyliadwriaeth Diogelu Iechyd, y Labordy Cyfeiriadol Feirysau Cenedlaethol, Awdurdod Gweithredol y Gwasanaeth Iechyd ac Uisce Éireann. Nod y rhaglen yw pennu cyffredinrwydd SARS-CoV-2 a phathogenau feirysol dynol ychwanegol, genynnau ymwrthedd gwrthficrobaidd yn ogystal â defnydd o gyffuriau anghyfreithlon ym mhoblogaeth Iwerddon drwy epidemioleg yn seiliedig ar ddŵr gwastraff.


Dr John O’Sullivan
Prif Ymchwilydd
Coleg Prifysgol Dulyn

Mae’r Athro Cyswllt John O’Sullivan yn Gyfarwyddwr Canolfan Dooge UCD ar gyfer Ymchwil Adnoddau Dŵr yn yr Ysgol Peirianneg Sifil ac yn Gymrawd yn Sefydliad Daear UCD. Mae ganddo ddiddordebau ymchwil mewn hydroleg a  modelu hydrodynamig ac ansawdd dŵr a bu’n Brif Ymchwilydd ar brosiectau cenedlaethol ac Ewropeaidd yn y meysydd hyn. Mae’r Athro Cyswllt O’Sullivan wedi cyhoeddi dros 60 o bapurau rhyngwladol sydd wedi’u hadolygu gan gymheiriaid a thros 70 o bapurau cynhadledd.  Mae hefyd yn Olygydd ar y Journal of Water Supply and Technology y Gymdeithas Ddŵr Ryngwladol (IWA) ac yn adolygu erthyglau’n rheolaidd mewn cyfnodolion rhyngwladol uchel eu heffaith.


Yr Athro Gregory O’Hare
Prif Ymchwilydd
Coleg Prifysgol Dulyn

Roedd yr Athro Gregory O’Hare yn Bennaeth Adran Gyfrifiadureg Coleg y Brifysgol, Dulyn (UCD) rhwng 2001 a 2004 ac mae’n un o brif ymchwilwyr a sefydlwyr y Ganolfan Dechnolegau Gwyddoniaeth a Pheirianneg  (CSET) a ariannwyd gan Sefydliad Gwyddoniaeth Iwerddon (€16.4M) sy’n dwyn yr enw CLARITY: The Centre for Sensor Web Technologies (2008-2013). Mae wedi cyhoeddi dros 330 cyhoeddiad mewn cyfnodolion a chynadleddau rhyngwladol. Mae wedi cyhoeddi 6 llyfr ac wedi ennill incwm grant sylweddol (ca €28.00M).


Dr Bat Masterson
Prif Ymchwilydd
Coleg Prifysgol Dulyn

Mae Dr Bartholomew Masterson yn Athro Cyswllt yn Ysgol Gwyddorau Biomoleciwlaidd a Biomeddygol Coleg y Brifysgol, Dulyn.  Yn flaenorol bu’n uwch ddarlithydd mewn biocemeg yn UCD ac mae’n aelod o’r Gymdeithas Ddŵr Ryngwladol.

Mae gan Dr. Masterson brofiad helaeth o ymchwilio i lygredd microbaidd dyfroedd ymdrochi.  Sefydlodd grŵp ymchwil amlddisgyblaethol yn 1998 i gynnal astudiaeth, ar y cyd â phartneriaid ym Mhrifysgol Cymru, o lygredd microbaidd yn nyfroedd ymdrochi Bray, Swydd Wicklow; astudiaeth a ariannwyd drwy INTERREG-II.  Estynnodd y bartneriaeth y gwaith hwn ym Mhrosiect SMART, a gyllidwyd drwy’r rhaglen INTERREG-IIIa, ac a oedd yn canolbwyntio ar ansawdd dŵr ymdrochi ym Mae Dulyn ac ansawdd dyfroedd pysgod cregyn ym Mae Bannow, Swydd Wexford.  Ef oedd arweinydd y prosiect yn Iwerddon ac yr oedd yn aelod o Fwrdd Rheoli Rhyngwladol prosiect INTERREG-IIIb iCREW gyda phartneriaid yn Ffrainc, Portiwgal, Sbaen a’r Deyrnas Gyfunol  Roedd y gwaith ar brosiect iCREW yn cynnwys datblygu technegau olrhain tarddiad moleciwlar biolegol i bennu ffenoteip micro-organebau sy’n ddangosyddion yn yr amgylchedd acwatig.  Yn fwyaf diweddar, cwblhaodd y bartneriaeth rhwng Cymru ac Iwerddon brosiect Gwella Arfordiroedd INTERREG-IVA, a oedd yn canolbwyntio ar ddatblygu modelau i ragfynegi llygredd microbaidd a defnyddio technegau olrhain tarddiad.

Ar hyn o bryd mae Dr. Masterson yn rhan o ddau brosiect arall.  Mae Acclimatize, a ariennir gan y Rhaglen Gydweithredu rhwng Cymru ac Iwerddon, yn ceisio dod o hyd i fesurau sy’n angenrheidiol i ymdopi ag effeithiau newid hinsawdd ar lygredd dyfroedd ymdrochi. Mae SWIM, a ariennir gan INTERREG-VA, yn ceisio sefydlu’r modelau gorau i ragweld llygredd microbaidd mewn dyfroedd ymdrochi penodol mewn ardaloedd ar y ffin rhwng Gweiniaeth Iwerddon a Gogledd Iwerddon, a datblygu arwyddion yn cynghori’r cyhoedd.


Joanne Chadwick
Rheolwr Prosiectau Ymchwil
Coleg Prifysgol Dulyn

Mae Joanne Chadwick yn Rheolwr Prosiectau Ymchwil yn Ysgol Gwyddor Fiofoleciwlaidd a Biofeddygol UCD. Mae gan Joanne dros 15 mlynedd o brofiad yn rheoli prosiectau ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol ar raddfa fawr, gan gynnwys nifer o brosiectau’r UE, yn canolbwyntio ar iechyd dynol ac amgylcheddol (One Health). Joanne sy’n gyfrifol am reoli prosiect Acclimatize o ddydd i ddydd a gwaith UCD ar y Rhaglen Gwyliadwriaeth Dŵr Gwastraff Genedlaethol.


Dr Liam Reynolds
Ymchwilydd Ôl-ddoethurol
Coleg Prifysgol Dulyn

Mae Dr Liam Reynolds yn Ymchwilydd Ôl-ddoethurol yn Ysgol Gwyddorau Biomoleciwlaidd a Biomeddygol Coleg y Brifysgol, Dulyn ac mae hefyd yn aelod o’r Gymdeithas Ficrobioleg Cyffredinol (SGM) a’r Gymdeithas Ficrobioleg Cymwysedig (SfAM).

Cwblhaodd Dr Reynolds ei PhD ar ddarganfod genynnau gwrthsafiad gwrthficrobaidd, yn Athrofa Ddeintyddol Eastman, ym Mhrifysgol London. Ariannwyd ei PhD yn rhannol gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion ac yr oedd yn canolbwyntio ar adnabod genynnau gwrthsafiad gwrthfirobaidd newydd mewn bacteria anhriniadwy mewn salifa dynol a charthion lloi gan ddefnyddio dull metagenomig gweithredol. Roedd hefyd yn gysylltiedig â nifer o brosiectau gwirfoddol yn ystod ei PhD ac roedd yn un o sylfaenwyr y prosiect Swab and Send a oedd yn anelu at roi gwybod i’r cyhoedd am wrthsafiad i gyffuriau gwrthfiotig drwy eu cynnnwys yn y gwaith o chwilio am wrthfiotigau newydd.

Cyfrannodd Dr Reynolds i’r prosiect INTERREG-IVA, ‘Gwella Arfordiroedd’ fel myfyriwr yn ystod yr haf ac mae yn awr yn ymchwilydd ôl-ddoethurol gyda phrosiect Acclimatize lle bydd yn sefydlu a mesur ffynhonnell y llygredd ysgarthol ym Mae Dulyn drwy asesu bacteria sy’n ddangosyddion ysgarthol.


Dr Laura Sala-Comorera
Ymchwilydd Ôl-ddoethurol
Coleg Prifysgol Dulyn

Mae Dr. Laura Sala-Comorera yn Ymchwilydd Ôl-ddoethurol gyda phrosiect Acclimatize.  Mae ganddi MA mewn Gwyddor Amgylcheddol a PhD mewn Microbioleg Amgylcheddol a Biotechnoleg o Brifysgol Barcelona. Canolbwyntiai ei hymchwil PhD ar astudio nodweddion cymunedau heterotroffig mewn dŵr mwnol naturiol ac mewn gweithfeydd trin dŵr yfed, ynghyd â chloriannu gwahanol ddulliau dadansoddol effeithlon, cadarn a chyflym y gellir eu defnyddio yn rheolaidd wrth ddadansoddi.

Mae gan Dr Sala-Comorera chwe blynedd o brofiad o weithio mewn labordai microbiolegol gyda’r grŵp ymchwil MARS (Microbioleg dŵr mewn perthynas ag iechyd) a bu’n gysylltiedig â sawl prosiect yn ymwneud â microbioleg amgylcheddol. Mae hi’n aelod o Rwydwaith Cyfeirio Biotechnoleg Catalonia, Cymdeithas Microbioleg Sbaen a Ffederasiwn Cymdeithasau Microbioleg Ewrop. Yn flaenorol bu’n aelod o bwyllgor gwyddonol y gynhadledd flynyddol ar gyfer ymchwilwyr ieuainc a drefnid gan Athrofa Ymchwil Dŵr Prifysgol Barcelona. Mae Dr Sala-Comerera wedi mynychu sawl cynhadledd ym maes ei harbenigedd ac mae wedi cyhoeddi erthyglau mewn cyfnodolion.


Niamh Martin
Cynorthwyydd Ymchwil
Coleg Prifysgol Dulyn

Cynorthwyydd Ymchwil yn Ysgol y Gwyddorau Biofoleciwlaidd a Biofeddgol yng Ngholeg Prifysgol Dulyn yw Niamh Martin.

Graddiodd Niamh o Goleg y Drindod Dulyn gyda B.A. (Mod) mewn Swoleg cyn cwblhau MSc mewn “Rheoli a Chadwraeth Bywyd Gwyllt” o Goleg Prifysgol Dulyn yn 2014. Roedd ei hymchwil yn canolbwyntio ar y rhyngweithio rhwng bioamrywiaeth a chlefydau milheintiol a’u heffaith ar iechyd dynol. Yn dilyn hyn, bu’n gweitho fel ymchwilydd maes yn ne Ffrainc yn goruchwylio amrywiol brosiectau cadwraeth a gwerthuso cynefinoedd ar gyfer gloÿnnod byw ac adar dŵr. Mae gan Niamh ddiddordeb mewn archwilio’r rhyngweithio rhwng bioamrywiaeth adarol ac ansawdd dŵr ymdrochi, yn enwedig yn wyneb newid yn yr hinsawdd.


Jacob Kennedy
RESEARCH ASSISTANT
University College Dublin

Jacob Kennedy is a Research Assistant in the School of Biomolecular and Biomedical Science in University College Dublin.

Jacob graduated from Trinity College Dublin with a B.A. (Mod) in Genetics in 2022, where he completed his final project on a novel murine model of Age Related Macular Degeneration. Jacob joined the Acclimatize team two weeks following his final year exams and has since undertaken a range of responsibilities including coordination of undergraduate fieldwork teams and associated laboratory work, MST analyses by qPCR and Bioinformatics.

His role on the Acclimatize project is personal to Jacob having grown up in a boating environment, spending much of his childhood on and in the water in Ringsend Marina, Athlone and other canal systems.


Megan Whitty
Cynorthwyydd Ymchwil
Coleg Prifysgol Dulyn

Cynorthwyydd Ymchwil yn Ysgol y Gwyddorau Biofoleciwlaidd a Biofeddgol yng Ngholeg Prifysgol Dulyn yw Megan Whitty.

Graddiodd Megan o Goleg Prifysgol Dulyn gyda BSc mewn Bioleg Amgylcheddol yn 2019, ac yna cwblhaodd MSc mewn “Technoleg Amgylcheddol” o Goleg Prifysgol Dulyn yn 2020.

Mae Megan wedi gweithio ar amrywiaeth o bynciau ymchwil dŵr croyw a heli. Ar gyfer ei thraethawd ymchwil israddedig bu’n ymchwilio a yw croniadau afonydd yn effeithio ar broffiliau ocsigen a thymheredd mewn systemau afonol. Yn dilyn hyn, ar gyfer ei thraethawd ymchwil lefel meistr, bu’n asesu potensial pastigau morol diraddedig i adfer yn seiliedig ar eu cyfansoddiadau ffiosio-cemegol.

Cyn ymuno ag Acclimatize, bu Megan yn gweitho ar Brosiect Swim yr UE, lle bu’n samplo ac yn dadansoddi dŵr ymdrochi fel rhan o’r gwaith i ddatblygu system ar gyfer monitro dŵr ymdrochi yn fyw.


Jayne Stephens
Myfyrwraig PHD
Coleg Prifysgol Dulyn

Myfyrwraig PhD yn Ysgol Gwyddorau Biomolecwlaidd a Biomeddygol Coleg y Brifysgol, Dulyn yw Jayne Stephens.

Graddiodd gyda BSc mewn Gwyddorau Amgylcheddol yng Ngholeg Prifysgol Genedlaethol Iwerddon yn Galway yn 2014. Ecoleg mamaliaid oedd ei phrif bwnc. Wedi iddi raddio, cyflwynodd Jayne gais llwyddiannus i’r Gymdeithas Fiolegol Drofannol yng Nghaergrawnt i gwblhau cwrs ar fioamrywiaeth drofannol a chadwraeth yn y maes yn Nhanzania, yn cynnwys prosiect ar y cyd ar yr amrywiaeth mewn peillio ar wahanol uchderau. Bu Jayne hefyd yn gweithio yn yr EPA yn cydgyfeirio adroddiadau o gynghorau sir i’r gronfa ddata genedlaethol ar reoli gwastraff.

Wedi nifer o flynyddoedd yn gweithio a gwirfoddoli yn yr awyr agored ar brosiectau cadwraeth a chwaraeon dŵr yn Iwerddon a Seland Newydd, magodd Jayne ddiddordeb neilltuol mewn llygredd dŵr ac ansawdd dŵr. Bu’n gysylltiedig ag ymgyrchoedd i lanhau traethau, yn gwaredu llygredd gweladwy, ond yn awr mae’n canolbwyntio ar yr agwedd wyddonol ar lygredd ar wastad meicrosgopig.

Bu Jayne yn gweithio fel cynorthwyydd ymchwil am bedwar mis cyn cofrestru’n fyfyrwraig PhD gyda’r Athro Wim Meijer yn rhan o waith Acclimatize ym maes ymchwil meicrobiolegol i lygredd yn nyfroedd ymdrochi Iwerddon.


Tristan Nolan
MYFYRIWR PHD
Coleg Prifysgol Dulyn

Myfyriwr PhD yn Ysgol y Gwyddorau Biofoleciwlaidd a Biofeddgol yng Ngholeg Prifysgol Dulyn yw Tristan Nolan.

Graddiodd Tristan o Goleg Prifysgol Dulyn gyda BSc mewn Geneteg, a modiwlau dewisol strwythurol mewn ystadegau a dadansoddeg data yn 2018. Cynhaliodd Tristan ei brosiect israddedig pedwaredd flwyddyn yn labordy’r Athro Wim Meijer, yn ymchwilio i lygredd afonydd Dulyn, gyda phwyslais ar olrhain ffynonellau microbaidd.

Daw Tristan o Ringsend, pentref bach yn ne Dulyn ger afon Liffey. Mae gan Ringsend hanes cyfoethog o rwyfo dros 80 o flynyddoedd. Mae ei deulu wedi rhwyfo ers cenedlaethau, ac mae yntau’n rhwyfo ers iddo fod yn 8 oed, sy’n golygu bod ei ymchwil yn bersonol iawn.


Dr Guanghai Gao
GWYDDONYDD YMCHWIL
Coleg Prifysgol Dulyn

Cwblhaodd Dr Guanghai Gao PhD mewn Modelu Hydro-amgylcheddol ym Mhrifysgol Caerdydd. Roedd prosiect PhD Guanghai yn cynnwys datblygu a chymhwyso model hydro-amgylcheddol i ragweld prosesau hydrodynamig, trawsgludo gwaddodion a bacteriol mewn dyfroedd afonol, arfordirol a morydol.

Yna bu’n gweithio fel Cydymaith Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd ar ddau brosiect gwahanol. Roedd un o’r prosiectau, Ymchwil Amlddisgyblaethol mewn Ynni Llif Llanw, yn cynnwys datblygu modelau hydro-amgylcheddol i ymchwilio effeithiau amgylcheddol prosiectau ynni llanw yn Aber Hafren, y DU. Roedd y prosiect arall, C2C CLOUD TO COAST: Asesiad integredig o amlygiad amgylcheddol, effeithiau iechyd a chanfyddiadau risg organebau carthol mewn dyfroedd arfordirol, yn cynnwys datblygu modelau hydro-amgylcheddol i efelychu ffawd a chludiant Bacteria Dangosyddion Carthol ym Moryd Ribble, y DU. Cyn ymuno â Phrosiect Acclimatize fel Gwyddonydd Ymchwil, roedd Guanghai yn Ddarlithydd yn Adran Gwyddor a Pheirianneg Amgylcheddol Prifysgol Nankai, Tsieina.


Dr Aisling Corkery
YMCHWILYDD ÔL-DDOETHUROL
Coleg Prifysgol Dulyn

Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol yw Dr. Aisling Corkery gyda Phrosiect Acclimatize yng Nghanolfan Ymchwil Adnoddau Dŵr Dooge yn Ysgol Peirianneg Sifil Coleg Prifysgol Dulyn. Mae ei diddordebau ymchwil ym meysydd hydrodynameg dalgylch-arfordirol a thrawsgludo llygryddion. Cwblhaodd Dr. Corkery ei PhD fel rhan o brosiect INTERREG-IVA ‘Smart Coasts = Sustainable Communities’ gan ganolbwyntio ar ddatblygu a gweithredu system modelu dalgylch-arfordirol mewn amser real i ragweld ansawdd dŵr ymdrochi.

Mae ganddi MSc mewn Rheoli Adnoddau Dŵr (Rhagoriaeth) o Brifysgol Queens Belfast, BE (Anrhydedd) mewn Peirianneg Strwythurol o Sefydliad Technoleg Dulyn a BSc mewn Swoleg o Goleg Prifysgol Dulyn. Mae gan Dr. Corkery hefyd dros chwe blynedd o brofiad ymgynghori mewn peirianneg ac mae’n aelod o Engineers Ireland.


Dr Conor Muldoon
GWYDDONYDD YMCHWIL
Coleg Prifysgol Dulyn

Gwyddonydd ymchwil ar brosiect Acclimatize yw Dr. Conor Muldoon yn Ysgol Cyfrifiadureg Coleg Prifysgol Dulyn gyda diddordebau ymchwil ym meysydd Rhwydweithiau Synwyryddion, Systemau Aml-asiant, Deallusrwydd Artiffisial Gwasgaredig, a Rhyngrwyd Pethau. Cyn ymuno â phrosiect Acclimatize, bu’n gweithio ar COBWEB (Citizen OBservatory Web), oedd yn brosiect FP7 amlddisgyblaethol ym meysydd Cyfrannu Torfol, Rhwydweithiau Synwyryddion a Gwyddoniaeth y Dinesydd. Fel ymchwilydd ôl-ddoethurol, bu’n dal dwy gymrodoriaeth nodedig gan Gyngor Ymchwil Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg Iwerddon (IRCSET), sef Cymrodoriaeth Symudedd Rhyngwladol INSPIRE Marie Curie a Chymrodoriaeth Embark. Yn ystod y gymrodoriaeth symudedd, treuliodd ddwy flynedd o gyfnod allanol yn Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Rhydychen a blwyddyn ddychwelyd yn Ysgol Cyfrifiadureg Coleg Prifysgol Dulyn. Mae ganddo Ph.D. mewn Cyfrifiadureg a gradd B.Sc. (Anrhydedd) mewn Peirianneg Gyfrifiadurol a Meddalwedd.


X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu

This site is registered on wpml.org as a development site.