Ymchwil

Roedd Acclimatize 2017 – 2023 yn brosiect a gyflawnwyd gan ymchwilwyr yn Iwerddon (Coleg y Brifysgol Dulyn (UCD)) a Chymru (Prifysgol Aberystwyth). Ein nod oedd canfod sut roedd dyfroedd ymdrochi ar lan y môr yn cael eu llygru mewn ffordd a all effeithio ar iechyd y cyhoedd, a sut y gallai newid yn yr hinsawdd effeithio ar ansawdd y dyfroedd hyn yn y dyfodol. Ariannwyd prosiect Acclimatize yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy raglen Cymru ac Iwerddon 2014 – 2020. Dechreuodd Acclimatize ym mis Chwefror 2017 a daeth i ben yn Mehefin 2023.

Gyda phwy y buom ni’n gweithio?

Yn Iwerddon, buom yn gweithio gyda Chyngor Dinas Dulyn, Cyngor Sir Dún Laoghaire-Rathdown, Cyngor Sir Fingal, yr Asiantaeth Diogelu Amgylcheddol, Uisce Éireann (Irish Water yn flaenorol), Partneriaeth Biosffer Bae Dulyn a Waterways Ireland.

Yng Nghymru buom yn gweithio gyda Dŵr Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a chynrychiolwyr Llywodraeth Leol yng Nghymru (Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Cymuned Llanbadrig, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Penfro) Llywodraeth Cymru a sefydliadau anllywodraethol perthnasol (drwy Bartneriaeth Dŵr ac Iechyd Cymru (Grŵp Dyfroedd Ymdrochi)).

Beth wnaethom ni

Defnyddiwyd cyfuniad o waith maes helaeth gan gynnwys trawslunio traethau, samplo morol ac arolygon baw cŵn, dadansoddi labordy a monitro hydrometrig a meteorolegol i gasglu gwybodaeth am ein safleoedd astudio. Drwy dracio ffynonellau microbaidd roedd modd i ni bennu ffynhonnell y llygredd (h.y. pobl, cŵn, gwylanod, brain). Yna cyfunwyd y wybodaeth hon gyda gwybodaeth oedd eisoes yn bodoli am lwybrau afonydd, rhagolygon tywydd a hinsawdd i lunio modelau rhagfynegol a hydrodynamig ystadegol.

Yn y tymor byr, mae’n bosibl defnyddio’r modelau hyn i ganfod y risg i’r dyfroedd ymdrochi. Lluniwyd rhagfynegiadau tymor hirach hefyd hyd at ddiwedd y ganrif sy’n ystyried newid yn yr hinsawdd. Bydd y wybodaeth hon yn helpu llunwyr polisïau ac awdurdodau lleol i ddiogelu’r amwynderau a’r adnoddau gwerthfawr a ddarperir gan ddyfroedd ymdrochi.

Ble

Iwerddon

 • Traethell Sandymount, Dulyn
 • Traethell Merrion, Dulyn
 • Traethell Dollymount, Dulyn
 • Donabate (Traeth Balcarrick), Dulyn
 • Portrane (Traeth Brook), Dulyn
 • Grand Canal Basin, Dulyn

Cymru

 • Bae Cemaes, Ynys Môn
 • Traeth y Dolau/Gogledd Cei Newydd, Ceredigion
 • Traeth Gwyn, Ceredigion
 • Nolton Haven, Sir Benfro

Crynodeb o’r canfyddiadau

Pwysau llygredd

 • Mae ansawdd y dŵr yn agosach at y lan yn gyffredinol waeth nag ansawdd dŵr alltraeth. 
 • Gall mesuriadau nodi carthion amrywio 100 – 10,000 gwaith mewn un diwrnod.
 • Beth sy’n achosi ansawdd dŵr gwael:
  • Ffrydiau llygredig yn llifo i’r traethau (llygredd dynol ac amaethyddol).
  • Baw cŵn – mae un achos o faw ci yn ddigon i halogi ardal maint cwrt tennis.
  • Adar – pan fydd adar yn ymgasglu, e.e. wrth fudo, gallant achosi llygredd yn lleol.

Climate change

 • Disgwylir i batrymau glaw newid a gall hyn arwain at hafau sychach a gaeafau gwlypach. Mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar ansawdd dŵr ymdrochi ac felly bydd yn amrywio gyda’r tymhorau..
 • Gall ansawdd dŵr wella oherwydd:
  • Lefelau’r mor yn codi gan arwain at wanhau llygryddion.
  • Gallai hafau sychach olygu llai o ddŵr arwyneb a gollyngiadau gorlif carthffosiaeth cyfunol.
 • Gallai ffactorau allanol effeithio ar ansawdd dŵr yn y dyfodol e.e. cyfleusterau trin dŵr gwastraff wedi’u huwchraddio neu newidiadau yn niferoedd gyrroedd llaeth..

Canlyniadau

 • Bellach mae gennym ddealltwriaeth ragorol o nodweddion microbaidd a hydrodynamig y nentydd, afonydd a dyfroedd ymdrochi yn ardaloedd astudiaeth Acclimatize.
 • Datblygu modelau rhagfynegol a hydrodynamig ystadegol o ddyfroedd ymdrochi trefol a gwledig sy’n rhoi gwell dealltwriaeth o ddynameg ansawdd dŵr ymdrochi.
 • Datblygu modelau’n seiliedig ar dystiolaeth sy’n galluogi deall y cysylltedd rhwng safleoedd gollwng llygredd a dyfroedd ymdrochi y gall hyn effeithio arnynt.
 • Bellach mae gennym ddealltwriaeth well o effeithiau newid yn yr hinsawdd ar ffactorau sy’n cyfrannu at halogi carthol mewn dŵr ymdrochi.
 • Gweithgareddau allgymorth yn amlygu effaith baw cŵn ar ansawdd dŵr.
 • Gyda chymorth gan Raglen Iwerddon Cymru bu’n bosibl i ni gyfranogi mewn prosiectau gwyliadwriaeth dŵr gwastraff SARS-CoV-2 a arweiniodd at sefydlu Rhaglen Gwyliadwraeth Dŵr Gwastraff SARS-CoV-2 yn Iwerddon.

Effaith

 • Galluogi partneriaid y prosiect i gynnal ymyriadau’n seiliedig ar dystiolaeth wedi’u targedu i wella ansawdd dŵr mewn nentydd, afonydd a dyfroedd ymdrochi.
 • Darparu cefndir gwyddonol i gefnogi’r penderfyniadau polisi sydd eu hangen i reoli dyfroedd ymdrochi.
 • Datblygu modelau i ragfynegi ansawdd dŵr o fewn diwrnod. Mae’r gallu i ragfynegi ansawdd dŵr gwael yn golygu y gallwn leihau risgiau i iechyd drwy rybuddio pobl ymlaen llaw.
 • Gwell dealltwriaeth o effeithiau posibl newid yn yr hinsawdd ar ansawdd dŵr ymdrochi, gan alluogi partneriaid y prosiect i ddiogelu buddsoddiadau sydd â’r nod o wella ansawdd dŵr at y dyfodol.
 • Caiff canlyniadau a deilliannau Acclimatize eu defnyddio i lywio diwygiadau i safonau’r WHO a’r UE.
 • Drwy wella ansawdd dŵr, rydym ni’n lleihau’r perygl o salwch o bathogenau sy’n deillio o halogi carthol.
X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu

This site is registered on wpml.org as a development site.